Szynkielów, powiat wieluński, województwo łódzkie
24 Lipca 2024, Kingi, Krystyny, Olgi
HOME ADRESY KONTAKT


   WYDARZENIA
wydarzenia 2024
wydarzenia 2023
wydarzenia 2022
wydarzenia 2021
wydarzenia 2020
wydarzenia 2019
wydarzenia 2018
wydarzenia 2017
wydarzenia 2016
wydarzenia 2015
wydarzenia 2014
wydarzenia 2013
wydarzenia 2012
wydarzenia 2011
wydarzenia 2010
wydarzenia 2009
wydarzenia 2008
wydarzenia 2007
wydarzenia 2006
wydarzenia 2005

Kto jest na zdjęciu?
Przed I wojną światową
I wojna światowa
1918 - 1939
II wojna światowa
Po II wojnie światowej
Różne

   PARAFIA SZYNKIELÓW
PARAFIA
ogłoszenia parafialne
Msze pogrzebowe
historia parafii
pożar kościoła
figurka ocalona
Komitet Odbudowy Kościoła
komentarze z odbudowy
fotoreportaż z odbudowy
cegiełka pomocy
fundatorzy odbudowy
fundatorzy dzwonu
Schola

  SZYNKIELÓW
lokalizacja - Google Maps
położenie geologiczne
Rezerwat Przyrody
Szkoła Podstawowa
Koło Przyjacół Szkoły
Ośrodek Zdrowia
Ochotnicza Staraż Pożarna
lokalne urzędy i instytucje
społeczeństwo
portrety
w literaturze
adresy
listy do redakcji

  HISTORIA
historia
w starej fotografii
śladami pamięci
w hołdzie przeszłości
gwara

   KOMENTARZE
komentarze

   PREZENTACJE
prezentacje 2009

   FOTOGALERIA
impresje
ze świata

   BLOK REKLAMOWY
wóz strażacki
różne

   BLISKIE OKOLICE
miejscowości
sylwetki

   ZIEMIA WIELUŃSKA
historia ziemi wieluńskiej

.
.
....
...
..

   rezerwat przyrody
REZERWAT PRZYRODY SZYNKIELÓW  - znajduje się na terenie sołectwa Szynkielów. Powierzchnia rezerwatu wynosi 76,6 ha i obejmuje obszar z duzym kompleksem zbiorowisk roślinnych torfowiska przejściowego, niskiego, roślinności wodnej, olsu porzeczkowego i torfowego oraz wilgotnego boru trzcinowego i boru bagiennego ograniczony od północy wałem wydmowym. Znajduje się tu dedaktyczne stanowisko gleb kopalnych, wyjątkowo dobrze  udokumentowanych naukowo. Teren wymaga wykupu.

ZESPÓŁ PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWY  SZYNKIELÓW DOŁKI  - położony jest na terenie wsi Koziołki i kilku oddziałów leśnictwa Rychłocice, w nadleśnictwie Wieluń. Obejmuje malowniczy krajobrazowo kompleks roślinności łakowej z udziałem fitocentoz szuwarowych, muraw pasmmofilnych i zbiorowisk wodnych w otoczeniu lasów. Powierzchnia zespołu 187,4 ha.

ZWIERZĘTA W przeciągu ostatnich 40 lat rzeki Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki (PKMWiW) były wielokrotnie badane. Stwierdzono w nich występowanie 2 gat. minogów (strumieniowy i ukraiński) i 24 gat. ryb. Do bardziej pospolitych ryb występujących w rzekach parku należą: szczupak, płoć, karaś, jelec, kleń, wzdręga, boleń, słonecznica, lin, kiełb, leszcz, ukleja, krąp, karp, miętus, ciernik, okoń i jazgarz. Sporadycznie spotkać można brzanę, świnkę, różankę, piskorza, kozę i kozę złotawą oraz sandacza.

Spośród 18 gatunków płazów występujących w kraju na terenie parku stwierdzono ich 12 gat. Traszkę zwyczajną obserwowano w starorzeczu k.Siemiechowa, grzebiuszkę ziemną k. Niechmirowa oraz w dołach torfowych k. Szynkielowa. W tych dołach słyszano też ropuchę paskówkę, która również występuje na śródłąkowych kałużach w okolicach Grabna. W Grabnie i na stawach w Woli Wężykowej odkryto pojedyncze samce ropuchy zielonej. Chóru kumaka nizinnego wysłuchać można w okolicach wsi Jeziorko,  Zamość i Wola Wężykowa natomiast rzekotkę drzewną spotyka się w dolinie Warty w Rychłocicach i Tyczynie oraz w torfiankach k. Szynkielowa i starorzeczu k. Jeziorka.
Gady występują raczej rzadko stwierdzono jaszczurki: zwinkę, żyworodną i padalca oraz węże: zaskrońca zwyczajnego i żmiję zygzakowatą. Zaskroniec występuje w pobliżu wód płynących i stojących, gdzie ma pod dostatkiem żab - swego głównego pokarmu. Żmiję natomiast stwierdzono tylko w rezerwacie Hołda.

W parku dotychczas zaobserwowano ok. 140 gat. ptaków, z czego 127 uznano za lęgowe. Bąk (czapla o donośnym, buczącym głosie) zamieszkuje trzcinowiska k. Jeziorka. Gatunkiem typowym dla torfowisk jest żuraw. W okolicach rez. Korzeń, miejscowości Szynkielów, a także w dolinie Grabi gniazduje do kilku par tych ptaków. W rezerwatach Korzeń i Hołda stwierdzono również obecność samotnika, brodźca lęgnącego się w gniazdach drozdów.
Podmokłe łąki zamieszkują czajki, bekasy kszyki, sporadycznie krwawodzioby, cyranki i wyjątkowo płaskonos. W 1997 roku na łąkach k. Piasków i Anielowa słyszano 4 samce derkacza.


Na Warcie w okolicy Konopnicy oraz na Widawce przy ujściu Grabi obserwowano prawdopodobnie lęgowe pary tracza nurogęsia. Piaszczyste łachy zamieszkują piskliwce i sieweczki rzeczne, a w stromych skarpach norki kopią zimorodki i brzegówki. W trakcie przelotów obserwowano na Warcie stadko gągołów i świstuna. Spotyka się koczujące stada kormoranów i pojedyncze czaple siwe, które jednak nie gniazdują na terenie parku. Ponadto zalatują tutaj rybitwy rzeczne i czarne. Wśród ptaków drapieżnych należy zwrócić uwagę na gniazdowanie 2 par błotniaka łąkowego w dolinie Grabi w latach 1993-1994, tuż poza granicami parku, oraz na obserwację 1 osobnika w sezonie lęgowym koło Piasków.

Spośród 42 gat. ssaków stwierdzonych na terenie Międzyrzecza 12 gat. to nietoperze. Znaleziono tu kolonie m.in. borowca wielkiego, nocka Natterera, nocka wąsatka i Brandta, karlika malutkiego i większego oraz mopka. Teren ten zamieszkany jest także przez bobry, których dwie rodziny zostały w latach 90-tych wsiedlone do Widawki. Żyją tu także wydry.  Do interesujących ssaków odnotowanych na tym terenie należy badylarka. Z owadożernych często spotykana jest ryjówka aksamitna, rzadziej rzęsorek rzeczek i ryjówka malutka. Pozostawione ślady i tropy świadczą o tym, że jelenie i dziki znajdują na tych terenach miejsce schronienia i żerowania.

     

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA
 
z dnia 23 grudnia 1998 r.
 
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
(Dz. U. z dnia 31 grudnia 1998 r.)

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. N r 14, poz. 72, N r 43, poz. 272, N r 54, poz. 349 i Nr 133, poz. 885 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Hołda" obszar lasu o powierzchni 71,24 ha, położony w gminie Konopnica w województwie sieradzkim.

§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych dobrze zachowanych, naturalnych lasów niżowych, charakterystycznych dla nizin środkowopolskich.

§ 3. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych gminy Konopnica, oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Szynkielów jako działki nr 575, 576, 577.

§ 4. 1. Na obszarze rezerwatu przyrody zabrania się:

  1)  zbioru wszystkich dziko rosnących roślin, a w szczególności owoców, nasion i grzybów, z wyjątkiem zbioru nasion na potrzeby hodowli lasu,
  2)  polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj,
  3)  wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania wód i gleby oraz powietrza,
  4)  niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania, 51 zakłócania ciszy,
  6)  palenia ognisk,
  7)  stosowania środków chemicznych w gospodarce leśnej,
  8)  zmiany stosunków wodnych,
  9)  wstępu na teren rezerwatu, poza miejscami wyznaczonymi przez wojewodę, z wyjątkiem służb leśnych oraz służb ochrony przyrody,
  10) ruchu pojazdów, z wyjątkiem pojazdów służb leśnych oraz służb ochrony przyrody.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:
  1)  prowadzenia badań naukowych za zgodą wojewody,
  2)  prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem publicznym i z ochroną przeciwpożarową,
  3)  wykonywania zadań z zakresu obronności państwa,
  4)  wykonywania zabiegów ochronnych, hodowlanych i pielęgnacyjnych za zgodą Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, udzieloną w przypadku potrzeby likwidacji zagrożeń ochranianej przyrody, nie ujętych w planie ochrony.

§ 5. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce położenia rezerwatu.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Strona: 1

<- Wstecz Do góry


R E K O M E N D A C J E
Parafialna strona internetowa Szynkielowa

Więcej >>
Archiwum głoszeń parafialnych

Więcej >>
Kto jest na zdjęciach
 Jeśli rozpoznajesz na fotografii osoby lub okoliczności jej powstania, to pisz na adres Redakcji szynkielow@amr.pl.

Więcej >>
Pomoc dla Norberta Graczyka

Więcej >>
Wspieramy Szynkielowskie Stowarzyszenie RAZEM

Więcej >>
Strona Pomagam Ukrainie
Na stronie pomagamukrainie.gov.pl mieszkańcy Polski mogą zgłaszać gotowość pomocy uchodźcom z Ukrainy, a uchodźcy mogą zgłaszać, gdzie przebywają i jakiej formy pomocy potrzebują.

Więcej >>
Solidarni z Ukrainą

Więcej >>
Wspieramy Fundację ABY ŻYĆ

Więcej >>
Ofiarom II wojny światowej

Więcej >>
Ofiary II wojny światowej w parafii Szynkielów
OFIARY II WOJNY ŚWIATOWEJ W PARAFII SZYNKIELÓW. Autorka Bożena Rabikowska. Szynkielów [2008 r.]  Bożena Rabikowska
w biorze opracowała
biogramy ofiar II wojny
światowej związanych
z parafią Szynkielów.
Wszystkie dane zawarte w zbiorze autorka gruntownie
zweryfikowała w drodze badań
archiwalnych.

Więcej >>
Uroczystość upamiętnienia ofiar II wojny światowej
 2008-11-11  Święto Odzyskania Niepodległości.
Świeto Odzyskania Niepodległości. Uroczystość upamiętnienia ofiar II wojny światowej.W dniu Święta Odzyskania Niepodległości Szynkielowianie uczcili pamięć ofiar II wojny światowej.

Więcej >>
Filmy z uroczystości
 2008-11-11 Odsłonięcie tablic pamięci.
Oglądaj
matriał filmowy
z uroczystości
odsłonięcia tablic
pamięci.

Więcej >>
Wieluń 4:40 i Wieczna Miłość
Wieluń 4:40. Początek II wojny światowej. Wieczna Miłość Wojciecha SiudmakaPrezentacja filmowa promująca projekt Wojciecha Siudmaka "Wieczna Miłość". Monument, który z jego inicjatywy powstanie w Wieluniu, będzie przypominał Europie i Światu o zbrodniczym bombardowaniu, jakiego dokonali Niemcy o godzinie 4:40, rozpoczynając 1 września 1939 roku drugą wojnę światową.

Więcej >>
Szynkielów w widokówkach

Więcej >>
PODZIĘKOWANIE


Więcej >>
Stulecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynkielowie


Więcej >>
...

Więcej >>
....................................................................................................................................................................................................................................
Wędrówki  po serwisie  historia / położenie geologiczne / położenie geograficzne / parafia katolicka Szynkielów / Szkoła Podstawowa Koło Przyjaciół Szkoły Posdtawowej Ochotnicza Straż Pożarna / ważne adresy / urzędy i instytucje / społeczeństwo / portrety / Szynkielów w literaturze fotogaleria IMPRESJE listy otrzymane /
 Serwis Internetowy Szynkielów
www.szynkielow.amr.pl 
szynkielow@amr.pl 
copyright
© by AMR CAMPANIA 
Wszelkie prawa zastrzeżone
Tabliczki informacyjne Urny konkursowe  Urny wyborcze Kabiny wyborcze Dekoracje świąteczne Parawany wyborcze Herby, godła Dekoracje bożonarodzeniowe